Spring naar content

Vinden, binden en boeien

De SMD levert een bijdrage aan het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners en scholieren in de samenleving en zorgt ervoor dat zij tevreden zijn met de geboden ondersteuning. Daarnaast streeft de SMD ernaar om haar medewerkers in goede gezondheid, volop geïnspireerd en geboeid te houden en hen te stimuleren tot (persoonlijke) ontwikkeling.    

Van alle sociaal werkers in Nederland overweegt 40% een vertrek bij hun werkgever. Eerder onderzoek geeft aan dat 44% van de mensen in het primair proces de sector binnen 5 jaar daadwerkelijk wil verlaten. Sociaal werkers haken niet zomaar af. Zij zijn loyaal aan hun beroepsidealen welke vaak sterk verweven zijn met persoonlijke idealen, een specifieke doelgroep of problematiek.  

Ook bij de SMD is het personeelsverloop toegenomen. Een vertrekkende collega haalt de balans uit een team en nieuwe collega’s hebben tijd nodig om ingewerkt te raken. Uitstroom verhoogt de werkdruk voor diegenen die blijven. De verhoogde werkdruk versterkt het vertrek van sociaal werkers uit de sector. Door de krappe arbeidsmarkt is het complex nieuwe professionals te vinden en aan ons te binden. De SMD zet alle mogelijkheden in om professionals aan zich te binden. De SMD onderzoekt enerzijds de exit-reden van vertrekkende professionals. Anderzijds onderzoeken wij wat er nodig is om: werkplezier te ervaren, zich geboeid te voelen, ontplooiingskansen te ervaren en wat maakt dat zij zich voor de langere tijd verbinden aan de SMD.   

 
De SMD zorgt dat zij een herkenbare expertpartner en werkgever is in het Sociaal Domein. De SMD is lokaal verankerd, wendbaar, flexibel en heeft een aantrekkelijk arbeidsvoorwaarden pakket. De SMD heeft vertrouwen in haar professionals. De SMD investeert in haar teams door het faciliteren van teamcoaching. Vitaliteit en gezond aan het werk blijven is prioriteit. Leren en jezelf ontwikkelen wordt gestimuleerd. Teams ervaren naast het leveren van een prestatie vooral veel werkplezier.    

De SMD vindt en behoudt goede medewerkers door hen te boeien en binden voor de langere termijn. Wij zetten in op instroom van stagiaires en nieuwe professionals. Nieuwe medewerkers worden warm ontvangen, gekoppeld aan een senior-collega, goed ingewerkt en vinden snel hun plek binnen de organisatie.