Spring naar content

Stichting de SMD is een financieel gezonde stichting met een eigen vermogen van € 2,3 miljoen, inclusief bestemmingsreserves. De organisatie is daarmee robuust en in staat eventuele tegenslagen in de toekomst op te vangen.

Ten opzichte van het jaar 2021 zijn de inkomsten met 5% gestegen. De opdracht voor het schoolmaatschappelijk werk in de Beemster en Purmerend is gedurende 2022 afgebouwd en overgegaan naar de lokale welzijnsorganisatie in die gemeente. In Zaanstad en Waterland is de opdracht Schoolmaatschappelijk werk toegenomen. In Edam-Volendam liepen alle opdrachten voor maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk, wijksteunpunt en onafhankelijke clientondersteuning af halverwege het jaar. De gemeente heeft een vernieuwde opdracht voor uitvoering van het Wijksteunpunt op de markt gebracht en deze is aan de SMD gegund. Gemeente Zaanstad heeft aanvullende opdrachten toegekend aan de SMD voor de uitvoering van de Sociale Wijkteams, waaronder een uitbreiding op vroegsignalering van armoede en ondersteuning van gedupeerden van de Kindertoeslagaffaire.

Balans per 31 december 2022 na resultaatbestemming

Vaste activa 31 december 202231 december 2021
Materiële vaste activa € 162.422 € 174.336
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa € 387.772 € 568.188
Liquide middelen € 2.770.925 € 2.611.815
Totaal € 3.321.119 € 3.354.339
Eigen vermogen 31 december 202231 december 2021
Vrij besteedbaar vermogen€ 2.018.951 € 1.896.059
Bestemmingsreserves€ 321.690 € 432.861
Reserveringen€ 50.537 € 56.354
Totaal€ 2.391.178 € 2.385.274
Voorzieningen €0 € 20.000
Langlopende schulden € 23.218 € 46.329
Kortlopende schulden en overlopende passiva € 906.723 € 902.736
Totaal€ 3.321.119€ 3.354.339

Staat van baten en lasten over 2022

Baten Realisatie 2022Begroting 2022
Subsidies en aanneemsommen € 4.494.222 € 4.608.202
Verhuuropbrengsten € 34.798 € 31.037
Overige opbrengsten € 1.383.300 € 1.308.188
Som der bedrijfsopbrengsten € 5.912.320 € 5.947.427
Lasten
Personeelskosten€ 5.035.094€ 5.043.538
Afschrijvingen op materiële vaste activa€ 49.497€ 58.060
Overige bedrijfskosten€ 812.443€ 839.425
Som der lasten€ 5.897.034€ 5.941.023
Bedrijfsresultaat€ 15.285€ 6.404

Financiële baten en lasten

Realisatie 2022Begroting 2022Realisatie  2021
Rentebaten€ 0€ 0€ 0
Rentelasten€       (9.382)€         (754)€     (11.708)
Resultaat voor belastingen€        5.904€        5.650€    218.015
Vennootschapsbelasting€ 0€ 0€ 0
Resultaat na belastingen€ 5.904€ 5.650€ 218.015