Spring naar content

Financieel

Voor 2023 was het financiële uitgangspunt op de begroting dat er balans zou zijn en dat een deel van het eigen vermogen geïnvesteerd zou worden in werkdruk beperkende maatregelen. De nieuwe CAO die halverwege het jaar van kracht werd, bracht een hogere loonstijging (7%) met zich mee dan begroot, wat ertoe heeft geleid dat er een investering vanuit het eigen vermogen noodzakelijk was. De SMD sluit zoals verwacht 2023 af met een negatief resultaat, waarvan een deel ten laste wordt gebracht van de algemene reserve. Het overige wordt verrekend met de egalisatie- en bestemmingsreserves én met de reservering voor innovatie en risico.   

Bij de Sociaal Wijkteams in Zaanstad is er in totaal € 132.000 aan extra budget toegevoegd gedurende het jaar 2023, welke aan het begin van het jaar niet waren voorzien. Dit is gevolg van de uitbreiding van de opdracht van kinderopvangtoeslag én een nabetaling over het jaar 2022 voor dezelfde opdracht.  
De SMD heeft twee nieuwe opdrachten via aanbesteden gegund gekregen, ‘ambulante JHV ROC Amsterdam-Flevoland’ en ‘Steunfunctie vrijwillige inzet in Beverwijk’ waarvan de uitvoering start in 2024.  

De krappe arbeidsmarkt maakte dat we in 2023 zijn gestart met een groot aantal vacatures, die pas in de loop van het jaar zijn ingevuld. De SMD handelt vanuit de overtuiging dat we liever langer werven om te komen tot een goed passende match tussen opdracht en professional.  

De SMD had voor 2023 geen groeiopgave maar wel de doelstelling om de afhankelijkheid van de opdracht van de Sociale Wijkteams van Gemeente Zaanstad te beperken. Hiertoe is in 2023 bewust geïnvesteerd op de opdracht van Onafhankelijke Clientondersteuning in Westfriesland en de regionale VPTZ opdracht. Deze hebben in 2023 beiden geen positief resultaat opgeleverd, hiermee was in de begroting rekening gehouden. Onze strategie was om te investeren in de opdracht met ons eigen geld, met als doel om vanaf 2024 een grotere omvang van de opdracht te realiseren. Het lijkt erop dat dit gaat lukken met de opdracht voor Onafhankelijke Clientondersteuning in West-Friesland die vanaf 2024 is toegekend.