Spring naar content

Organisatie in cijfers

Het nieuwe functieboek van Sociaal Werk Nederland (SWN) is in het laatste kwartaal van 2023 gepubliceerd. De SMD heeft afgelopen jaar geïnvesteerd in een externe HR adviseur die een functieboek voor de organisatie heeft ontwikkeld in lijn met het nieuwe functieboek van SWN. Ook heeft het externe HR advies geleid tot de verbetering van interne processen op het gebied van werving en selectie van goede professionals die passen bij de organisatie én het binden van professionals die al bij de SMD werkzaam zijn. Zo heeft de SMD haar huis op orde en is zij een werkgever waar professionals zich graag voor langere tijd aan verbinden.

Verzuim

Ziekteverzuim heeft effect op het resultaat, met extra investering in nieuwe medewerkers door middel van detachering steeg de werkdruk niet verder. Echter hebben alle teams behoefte aan collega’s die zich voor langere tijd aan de organisatie verbinden, waarmee detachering een tijdelijke oplossing is. Het langdurig ziekteverzuim is fors, echter is er geen sprake van werk gerelateerd verzuim. De SMD investeert in verzuimbegeleiding. Met ingang van 2024 zal zij samenwerken met een nieuwe arbodienst, die ook veel aandacht en zorg heeft voor langdurig verzuim en de SMD zal ondersteunen bij het verlagen van haar frequent verzuim.


Medewerkers

Op 31 december 2023 heeft de SMD 91 medewerkers in dienst (68,8 FTE). Dit aantal is ietwat gestegen ten opzichte van 2022. Op 31 december 2022 waren er 85 medewerkers in dienst (69 FTE), waarvan 6 mannen en 79 vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 40-45 jaar. Het gemiddeld aantal fte gedurende 2023 was 69 fte en dit is gelijk aan het gemiddeld aantal fte over 2022.

Vacatures

De werving van goede professionals is nog steeds een uitdaging, echter neemt het aantal passende reacties per vacature wel toe. Het is met deze arbeidsmarkt nog steeds lastig om vertrekkende medewerkers tijdig te vervangen. Naast een nieuwe communicatiestrategie op werving en selectie is er gedurende 2023 ook voor gekozen om medewerkers door middel van detachering in te zetten, een kostbare investering. De SMD heeft deze keuze gemaakt om haar medewerkers niet onnodig verder te belasten met de hoge werkdruk en haar opdrachtgevers te voorzien van adequate inzet. In onze nieuwe communicatiestrategie is meer aandacht voor de ‘zachte criteria’, de SMD heeft hierdoor met succes passende kandidaten aan zich weten te binden.

In 2023 zijn er 41 vacatures uitgezet door de SMD. Hiervan zijn 31 vacatures uitgezet voor professionals, de overige vacatures waren voor stageplaatsen binnen de SMD. Alle vacatures zijn vervuld, het aantal reacties neemt toe én de kwaliteit van de reacties (opleiding en ervaring) neemt ook toe ten opzichte van 2022. De SMD had op 31 december 2023 nog vier vacatures openstaan die (nog) niet waren vervuld.

Uitstroom

In alle teams is er verloop van personeel geweest. Er zijn 33 nieuwe medewerkers in dienst gekomen en 28 medewerkers zijn uit dienst gegaan. Vertrekkend medewerkers zijn vooraf veelal tijdelijke dienstverbanden, waar al rekening was gehouden met tijdelijkheid. Vier medewerkers die vertrokken zijn bij de SMD in 2023, zijn intussen bij de SMD teruggekeerd. De SMD stimuleert haar medewerkers om dromen achterna te gaan en de markt te verkennen, maar is bijzonder trots dat medewerkers terugkeren zodra zij inzien dat de SMD goed bij hen past en aansluit bij hun ontwikkeling. De salarisstijging ten gevolge van de nieuwe CAO is een antwoord op het gevoel van waardering voor medewerkers, dit helpt de SMD om medewerkers aan zich te verbinden.

TeamIn dienstUit dienst
Team Buitengebieden65
Jongerenwerk32
Overhead21
SMW52
SWT Assendelft-Westzaan77
SWT Nieuw West67
SWT Oud Koog22
Zaankanters voor Elkaar22
Verzuim

De brancheverzuimcijfers voor verzuim zijn in het derde kwartaal gemiddeld 6,9% (bron: www.sociaalwerk-werkt.nl). Het gemiddelde verzuim van de SMD over 2023 is 6,79%. In 2022 was het gemiddelde verzuim 7,3%.  De SMD heeft in haar beleid aandacht voor het verlagen van frequent verzuim. Centraal staat de aandacht voor wat er wel kan en daarbij rekening houdend met eventuele beperking, met als doel het verzuim te verkorten en professionals duurzaam in te zetten.

Het langdurig verzuim is veroorzaakt door niet werk gerelateerde en niet-beïnvloedbare gezondheidsproblemen. Lang verzuim heeft de aandacht. Er zijn, waar mogelijk, goede re-integratie afspraken gemaakt en er is een lopend tweede spoor traject.  

Stages

De SMD biedt uitdagende stageplaatsen aan stagiaires Social Work, SJD en Maatschappelijk Werk om ervaring en kennis op te doen voor hun verdere loopbaan. De stagiaire gaat met goede stagebegeleiding van onze professionals zelfstandig aan de slag en krijgt ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid, welke wordt opgebouwd gedurende de stageperiode.

In 2023 zijn er tien stagiairs bij de SMD aan de slag gegaan, verdeeld over de verschillende teams en op de afdeling communicatie. We zijn er trots op dat zes stagiairs na afloop van hun stage gesolliciteerd hebben op een functie bij de SMD. Zo zijn zij van stagiair nu een SMD professional.

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk biedt veel mogelijkheden om actief te zijn of te blijven. Vrijwilligerswerk is nuttig en geeft een goed gevoel. Of je nu met pensioen bent of nog studeert, door het doen van vrijwilligerswerk blijf of word je maatschappelijk betrokken. In totaal zijn er 114 vrijwilligers actief voor de SMD. De vrijwilligers zetten zich in voor diverse werkzaamheden, zoals;

  • Receptiewerkzaamheden bij Zaankanters voor Elkaar.
  • Respijtvrijwilligers vervangen tijdelijk de mantelzorger. De zorg voor de naaste is in goede handen en de mantelzorger heeft tijd voor zichzelf en kan de batterij opladen.
  • Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Deze vrijwilligers ondersteunen mensen in de laatste levensfase die ervoor kiezen thuis te sterven. Deze vrijwilligers zijn getraind en bieden ondersteuning in de vorm van tijd, rust, aandacht en een luisterend oor aanvullend op wat familie of vrienden zelf doen of ter vervanging van de mantelzorg.
  • Bij het formulierenhuis of inloop sociaal raadslieden.
  • Sociale maatjes.
Vrijwilligers per gemeente/opdracht

27 Edam-Volendam
2 Landsmeer
6 Oostzaan
43 SWT Zaanstad
12 VPTZ
3 Waterland
5 Wormer
10 Zaankanters voor Elkaar