Spring naar content

Privacy Reglement de SMD  

De SMD, gevestigd aan Pieter Lieftinckweg 2, 1505 HX Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De SMD, Pieter Lieftinckweg 2, 1505 HX Zaandam, 075 206 0011 www.desmd.nl

Akkelien Canrinus is de contactpersoon AVG van de SMD zij is te bereiken via a.canrinus@desmd.nl of 075 2104316

Persoonsgegevens die wij verwerken

De SMD verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De SMD verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om onze dienstverlening te kunnen doen.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnenvoeren.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en

het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

de SMD neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De SMD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

De SMD deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De SMD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt de SMD jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De SMD gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Disclaimer

Algemeen

Hoewel de SMD de inhoud van deze website met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De SMD kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Websites van derden

Op de website van de SMD staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van de SMD vallen. Op de inhoud van deze pagina’s heeft de SMD geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie. 

De SMD behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen. De SMD besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content. De website wordt dan ook door de SMD regelmatig, in ieder geval jaarlijks, gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie.

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, moet worden herzien. De publicatiedatum geeft aan wanneer de informatie voor het laatst is herzien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de SMD en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@desmd.nl. Om er

zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De SMD wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid

hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De SMD neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via de functionaris gegevensbescherming (FG): fg_smd@avgcompleet.nl of telefonisch 075-2060011.