Spring naar content

Raad van Toezicht

In algemene zin toetst de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur (directeur-bestuurder) bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bovendien wordt getoetst of hierbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting zijn betrokken.

Onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht vallen onder meer:

  • De zorg dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur).
  • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur.
  • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.
  • Het goedkeuren van statutair vastgelegde strategische beslissingen.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en bestuursuitgangspunten. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

De Raad van Toezicht onderschrijft de governance code van de brancheorganisatie MO-groep.

Leden van de Raad van Toezicht

Petra van Tiggelen – voorzitter
Barbara de Reijke – lid

Barbara de Reijke is per 21 maart 2022 toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Barbara heeft ervaring als manager en bestuurder in de zorg en is momenteel werkzaam als wethouder in de gemeente Ouder-Amstel met de portefeuilles financiën, ruimtelijke ordening, wonen, sport, gezondheid en inwonerparticipatie.

Bas van Schelven – lid

Bas van Schelven is vanaf is per februari 2021 toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Kismet Diktas – lid
Marcel Haarhuis – lid

Ik ben sinds april 2018 lid van de Raad van Toezicht  van de SMD met als portefeuille financiën. Ik werk als controller bij de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb eerdere ervaringen als lid Raad van Toezicht bij het Zaan Primair en OVO Zaanstad.