Spring naar content

Raad van Toezicht

In algemene zin toetst de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur (directeur-bestuurder) bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bovendien wordt getoetst of hierbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting zijn betrokken.

Onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht vallen onder meer:

  • De zorg dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur).
  • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur.
  • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.
  • Het goedkeuren van statutair vastgelegde strategische beslissingen.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en bestuursuitgangspunten. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

De Raad van Toezicht onderschrijft de governance code van de brancheorganisatie MO-groep.

Leden van de Raad van Toezicht

Petra van Tiggelen – voorzitter

Al vanaf 2016  bij de voorbereiding van de start van SMD als zelfstandige stichting per 2017  betrokken bij de SMD. Destijds gevraagd,  omdat ik én werkzaam was geweest in de regio en het werk van SMD kende. Per 2017 benoemd als RvT lid en vanaf 2019 voorzitter van de RvT.

De SMD is een mooie en waardevolle organisatie. Het is inspirerend om vanuit een toezichthoudende rol bij te mogen dragen aan de SMD.

Sinds 1988 aan het werk  binnen het sociaal domein.  Gewerkt in den Haag, Haarlem, Velsen,  Landsmeer, Amsterdam in diverse functies. Al meer dan 25 jaar diverse  managementfuncties vervuld.  Ik heb een brede en diverse  managementervaring van kinderopvang, welzijnswerk, jeugd gezondheidszorg tot publieke gezondheidszorg. Op dit moment werk ik bij GGD Amsterdam.

Ik woon in Amsterdam IJburg met man en twee dochters van 16 jaar.

Barbara de Reijke – lid

Barbara de Reijke is per 21 maart 2022 toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Barbara heeft ervaring als manager en bestuurder in de zorg en is momenteel werkzaam als wethouder in de gemeente Ouder-Amstel met de portefeuilles financiën, ruimtelijke ordening, wonen, sport, gezondheid en inwonerparticipatie.

8 februari 2023 is zij benoemd tot burgemeester van de gemeente Blaricum

Kismet Diktas – lid

Ik ben sinds januari 2018 lid van de Raad van Toezicht van de SMD met als portefeuille remuneratiecommissie. Ik werk bij Gemeente Amsterdam als senior HR -Adviseur. Voor SMD was ik lid Raad van Toezicht bij het Zaan Primair als portefeuille ook remuneratiecommissie.

Marcel Haarhuis – lid

Ik ben sinds april 2018 lid van de Raad van Toezicht  van de SMD met als portefeuille financiën. Ik werk als controller bij de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb eerdere ervaringen als lid Raad van Toezicht bij het Zaan Primair en OVO Zaanstad.

Sebastiaan van der Leer – lid

Sebastiaan is per mei 2023 toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Sebastiaan is advocaat in Alkmaar en heeft ervaring als directeur bestuurder in het (geboorte)zorgdomein.
Daarnaast is hij commissaris bij een GGZ-instelling.