Spring naar content

Raad van Toezicht

We kijken terug op een jaar van ontwikkeling en consolidatie. 

Begin van het jaar behaalde de SMD het Keurmerk Sociaal Werk Nederland. Het keurmerk laat zien dat we als sociaal werk organisatie staan voor kwaliteit en we constant (willen) werken aan de verbetering van onze dienstverlening aan opdrachtgevers, inwoners en samenwerkingspartners.  

De SMD kreeg diverse nieuwe opdrachten gegund in de regio, waarmee ze voortvarend aan de slag ging. De SMD denkt actief mee over verschillende mogelijke toekomstscenario’s voor het vormgeven van de sociale basis in Zaanstad. Ook zet de organisatie zich in voor vernieuwende aanpak en werkwijze bij complexe gezinsproblematiek. We zijn actief betrokken bij het bespreken en opstellen van de regiovisie en regioplannen in het kader van IZA en Gala. Als SMD zetten we ons in voor het versterken van de sociale basis en het welzijnswerk. Immers welzijn voorkomt zorg is onze overtuiging. Maar het niet (volledig) indexeren door opdrachtgevers van de CAO-stijging zet ons als organisatie voor maatschappelijke dienstverlening wel onder druk.  

Als RvT ondersteunden we het plan voor het inzetten van extra personeel door middel van een flexpool. We kozen ervoor hiervoor de kosten uit het eigen vermogen te dekken. Dit om de opgelopen werkdruk en de onzekerheid van de arbeidsmarkt zoveel mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Dat functioneerde ook goed. We konden alle vacatures vervullen en de werkdruk werd voor medewerkers verlaagd.  

Vanaf juli werd een structurele salarisverhoging van 7% doorgevoerd als resultaat van het afsluiten van een nieuwe CAO. Dezelfde CAO voorziet ook in een loonsverhoging per januari en per juli 2024. Zeer terechte en verdiende loonstijgingen voor de medewerkers. Maar de OVA en indexatie door onze opdrachtgevers blijft achter op deze loonstijging.  In het najaar hebben we de flexpool gestopt, omdat het risico te groot is en werd. We hopen dat de OVA voldoende wordt bijgesteld komend jaar net als de indexaties door onze opdrachtgevers.  
Na instemming van de OR stelden we definitief de herziene organisatie-inrichting vast. Deze zal na een jaar worden geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Als RvT onderschrijven we het belang van regelmatig evalueren en indien nodig aanpassen en bijsturen van beleid.                                                           

Gezien de uitdagingen en ontwikkelingen in de regio en binnen het sociaal werk, hebben we ingestemd met een organisatie-adviesproces, dat wordt begeleid door een extern bureau. Het doel is om de strategie, visie/missie en toekomstscenario’s te herijken en verder te ontwikkelen. Na de zomer ging het organisatietraject van start. Als RvT zijn we hier nauw bij betrokken; een aantal werksessies hebben we als RvT samen met de directeur-bestuurder en strategisch team van de SMD gedaan. Het samen optrekken, meedenken, kritisch reflecteren in dit traject past in onze RvT filosofie om op betrokken en actieve wijze ons toezicht uit te oefenen. Vanzelfsprekend doen we dat vanuit onze eigen expertise en verantwoordelijkheid.  In het voorjaar trad Sebastiaan van der Leer toe als nieuw RvT-lid. Sebastiaan volgde Bas van Schelven op die eind 2022 vanwege gezondheidsredenen moest aftreden. We hebben een mooie mix van kennis, ervaring en persoonlijkheden in onze RvT en hebben we de commissies en portefeuilles goed verdeeld onder de RvT leden.     

Als Raad van Toezicht kwamen we 6 maal bijeen voor een reguliere RvT vergadering. Met zowel de OR en het strategisch team van de SMD hadden we afzonderlijk 2 maal een overleg (waarvan een met en een  zonder de directeur-bestuurder).  De jaarlijkse zelfevaluatie RvT hebben we eind november in een aparte meeting gehouden. 
Belangrijke thema’s voor de RvT in 2023 waren: de organisatieontwikkeling, de opdrachtenportefeuille, risico’s, strategisch beleid, consolidatie besturingsfilosofie en organisatieinrichting, herijking en aanpassing reglement RvT.  

Raad van Toezicht: 
Petra van Tiggelen (voorzitter en remuneratiecommissie) 
Kismet Diktas (remuneratiecommissie) 
Sebastiaan van der Leer (vicevoorzitter – secretaris) 
Marcel Haarhuis (auditcommissie) 
Barbara de Reijke  (auditcommissie)