Spring naar content

Raad van Toezicht

In algemene zin toetst de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken op het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bovendien wordt getoetst of hierbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting zijn betrokken.

Onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht vallen onder meer:

  • De zorg dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur).
  • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur.
  • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.
  • Het goedkeuren van statutair vastgelegde strategische beslissingen.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en bestuursuitgangspunten. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

De Raad van Toezicht onderschrijft de governance code van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland.

Waarnemend Bestuur

  • Karin de Vries
  • Akkelien Canrinus

Raad van Toezicht

  • Petra van Tiggelen – Voorzitter
  • Bas van Schelven – Lid
  • Kismet Diktas – Lid
  • Marcel Haarhuis – Lid