Spring naar content

Onze diensten

De SMD is een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De SMD biedt een breed dienstenpakket aan en is actief in onderstaande regio’s van Zaanstreek-Waterland, West-Friesland en Amsterdam.

Kwaliteit

De SMD beschikt over het Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland: Sterk Sociaal Werk. De kwaliteit van het werk moet toetsbaar en aantoonbaar zijn. Wij stellen de de inwoner centraal en werken middels de Plan-Do-Check-Act(PDCA)-methode voortdurend aan de verbetering van de hulp- en dienstverlening, klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en stakeholderstevredenheid.

Iedereen loopt in zijn of haar leven wel eens tegen bepaalde problemen aan of maakt ingrijpende gebeurtenissen mee rondom werk, opvoeding, ouder worden, in relaties met anderen of met instanties. Vaak helpt het om er over te praten met familie, vrienden of buren. Maar het kan ook zijn dat mensen er zo niet uitkomen. In dat geval kunnen ze een beroep doen op de SMD.

Onze maatschappelijk werkers werken wijk- en gebiedsgericht, dichtbij de inwoners van Zaanstreek-Waterland. Zij bieden handvatten om te leren omgaan met problemen en verdriet. Samen met de cliënt en rekening houdend met persoonlijke omstandigheden wordt gezocht naar een oplossing. Soms wordt gekozen voor een individuele aanpak, soms voor een oplossing in groepsverband.

Inwoners uit de regio’s die Algemeen Maatschappelijk Werk afnemen van De SMD kunnen kosteloos een gesprek aanvragen met een van onze maatschappelijk werkers. Zij kunnen bij een maatschappelijk werker terecht met vragen op het gebied van:

 • Partner- en familierelaties
 • Echtscheiding
 • Assertiviteit
 • Ouderschap en opvoedingsvraagstukken
 • Rouwverwerking
 • Somberheid, eenzaamheid, depressiviteit
 • Overbelasting
 • Problemen op het werk
 • Geweldservaringen, huiselijk geweld
 • Financiën
 • Vriendschap

De Schoolmaatschappelijk werker van de SMD richt zich op de samenwerking tussen opvoeders, kind en de professionals in en soms buiten de school.

Primair onderwijs

Als opvoeders zich zorgen maken over hun kind kunnen ze daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal ook de leerkracht eerst met opvoeders praten als hij/zij zich zorgen maakt.

De opvoeders of de leerkracht of de intern begeleider kunnen de Schoolmaatschappelijk werker erbij vragen om mee te denken wat er nodig is om zorgen af te laten nemen. Soms kan het zijn dat er nog meer disciplines nodig zijn om een goed beeld te krijgen van wat er nodig is. In dat geval wordt een leerling besproken in het zorgoverleg van de school. De Schoolmaatschappelijk werker sluit ook aan bij dit zorgoverleg zodat hij mee kan denken of een wenselijke rol kan vervullen in de oplossing. Hierbij kan gedacht worden aan (lichte) opvoedondersteuning, ondersteuning op sociaal emotioneel vlak of het vinden van passende ondersteuning voor het kind en de opvoeders.

In sommige gemeenten biedt de SMD sociale vaardigheidstrainingen aan voor kinderen vanaf groep 3 en sociale vaardigheidstraining plus, voor kinderen van groep 8. De Schoolmaatschappelijk werker kan vertellen wat de mogelijkheden zijn per gemeente.

Voorgezet onderwijs

De Schoolmaatschappelijk werkers bieden hulp aan jongeren op school. De Schoolmaatschappelijk werker zoekt samen met de leerling naar een goede samenwerking met opvoeders en professionals binnen en buiten de school zodat een leerling optimaal tot ontwikkeling kan komen.

Wanneer er sprake is van langdurige hulpverlening, hulpverlening in het gezin, verder onderzoek of therapie, dan zorgt de Schoolmaatschappelijk werker voor een goed aansluitende doorverwijzing naar een instantie buiten de school. Ook na doorverwijzing houdt de werker zo nodig contact met leerling, school en hulpverlening.

Voor vragen of problemen op sociaal juridisch gebied kunnen mensen terecht bij onze sociaal raadslieden. Samen wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Een sociaal raadslid geeft advies en informatie, ondersteunt bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en indienen van bezwaarprocedures. Een sociaal raadslid bemiddelt en verwijst ook naar andere organisaties. Afhankelijk van de vraag wordt gekozen voor een individuele aanpak of een oplossing in groepsverband.

Sociaal raadslieden bieden ondersteuning op het gebied van:

 • Werk en inkomen
 • Uitkeringen en voorzieningen
 • Belasting en toeslagen
 • Onderwijs en studiefinanciering
 • Consumentenkwesties (koop, garantie, lenen, schulden)
 • Huisvesting
 • Personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, alimentatie, overlijden etc.)

Vrijwilligers

De SMD heeft ook Sociaal Raadslieden (SR)-vrijwilligers. Deze vrijwilligers ondersteunen u onder andere bij het invullen van formulieren, lezen van brieven en het maken van een budgetoverzicht. SR- vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door Sociaal Raadslieden Als een SR-vrijwilliger vaststelt dat uw vraag bij een Sociaal Raadslid thuishoort verwijst hij door.

Spreekuur inloop

Wormerland:

Iedere maandagochtend van 09:30 tot 11:30 uur in het gemeentehuis van Wormerland (Koetserstraat 3)

Oostzaan:

Iedere woensdagochtend van 09:30 tot 11:30 uur in het gemeentehuis van Oostzaan (Kerkbuurt 4)

Waterland:

Iedere donderdagochtend van 09:30 tot 11:30 uur in de Bolder (Het Spil 1)

Voel je je eenzaam, heb je weinig sociale contacten? Of heb je soms last van psychische problemen of lichamelijke klachten en maak je moeilijk contact met anderen? Dan kun je terecht bij het mentorwerk of de sociale maatjes van De SMD.

De SMD koppelt je voor een bepaalde periode aan een vrijwilliger die je helpt bij het maken en onderhouden van sociale contacten en die samen met jou leuke activiteiten onderneemt. De SMD probeert een vrijwilliger te vinden die goed aansluit bij jouw wensen en interesses. Een keer in de twee weken spreken jullie samen af om dingen te doen, zoals bijvoorbeeld samen naar de markt gaan, wandelen, sporten, een praatje thuis of koken. Je hebt geen indicatie nodig om gebruik te maken van het mentorwerk of sociale maatjes.

Mantelzorgers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Ze helpen anderen om hun zelfredzaamheid te vergroten en ze zorgen voor hun naaste. Maar mantelzorg is ook zwaar. Het is belangrijk dat mantelzorgers ook tijd nemen voor zichzelf en tips krijgen om het zichzelf gemakkelijker te maken. De SMD ondersteunt mantelzorgers in de zorg voor hun naaste. Lees hier meer over wat mantelzorg is en wat we allemaal voor mantelzorgers kunnen doen.

Heb je hulp of ondersteuning nodig bijvoorbeeld bij het aanvragen van een voorziening? Of vind je het prettig dat er iemand meegaat naar de gemeente of een andere instantie? Maak dan gebruik van de onafhankelijke cliëntondersteuning van de SMD.

Met vakmanschap en lef staan wij naast jou. Een snelle en passende aanpak waarin jouw belang voorop staat. De medewerker van de SMD maakt voor jou het verschil, door te luisteren, te ondersteunen, realistisch te zijn over jouw mogelijkheden en met jou samen te werken. Dit kan zijn door het formuleren van jouw hulpvraag of door jou informatie te geven over jouw mogelijkheden en rechten als cliënt. Onze medewerker geeft jou inzicht en zorgt ervoor dat jouw positie wordt versterkt.

Inzet van de onafhankelijke cliëntondersteuning van een medewerker van de SMD is gratis.

De SMD biedt onafhankelijke cliëntondersteuning in Westfriesland. Voor cliëntondersteuning in andere gemeenten kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Iedere gemeente biedt onafhankelijke cliëntondersteuning.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is een vorm van mantelzorgondersteuning in de laatste levensfase. Een VPTZ-vrijwilliger van de SMD komt aan huis, maar kan ook ingezet worden binnen (zorg) instellingen. Hij of zij biedt tijd, rust, een luisterend oor, aandacht en (emotionele) ondersteuning aan cliënt en mantelzorger.

Wanneer iemand te horen krijgt dat het einde nabij is, breekt een onzekere periode aan. Voor de mantelzorger wordt de zorg over het algemeen intensiever ondanks de betrokkenheid van de huisarts, wijkverpleging en thuiszorg. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg is een vorm van mantelzorgondersteuning in deze laatste levensfase. Als een naaste thuis wil sterven, weet de mantelzorger dat hij/zij er niet alleen voor staat.

De vrijwilligers zijn allemaal opgeleid voor deze taak en weten snel een vertrouwde band te scheppen met cliënt en mantelzorger. De mantelzorger kan, wetend dat de zorg voor hun naaste in goede handen is, even op adem komen of een boodschap doen. Zo kan de mantelzorger de zorg langer volhouden.

Vrijwilligers voeren geen medische en huishoudelijke taken uit.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Vrijwilligers Terminale Palliatieve Zorg (VTPZ) dan kunt u contact opnemen met de coördinator VPTZ, via vptz@desmd.nl of 075-21 04 332.

U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen met de coördinator VPTZ. In het kennismakingsgesprek kunt u uw wensen, mogelijkheden en behoeften bespreken. De coördinator zoekt een vrijwilliger die past bij uw persoonlijke situatie. De inzet van een VPTZ-vrijwilliger is kosteloos.

VPTZ van de SMD is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek/Waterland.

Helaas komt huiselijk geweld steeds meer voor. Heb je te maken met huiselijk geweld of ken je iemand die slachtoffer is en zelf geen hulp durft te vragen? Neem dan contact op met de aandachtsfunctionarissen van de SMD. Zij hebben veel kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling en weten hoe ze kunnen helpen. Zij kunnen ook geraadpleegd worden door beroepskrachten en vrijwilligers bij vermoedens of signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat is huiselijk geweld? – Bij huiselijk geweld is er sprake van geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Meestal is er sprake van machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de pleger. Het geweld kan zowel op lichamelijk, seksueel als op psychisch gebied zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn intimidatie, isolatie, onthouden van geld of voeding en verwaarlozing.

Mishandeling is moeilijk te zien. Mogelijke signalen zijn:

 • Stil en teruggetrokken gedrag of juist heel druk gedrag.
 • Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben.
 • Angstig of depressief zijn.
 • Een onverzorgd uiterlijk, vieze en/of kapotte kleren.
 • Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind.
 • Een partner die nooit naar buiten gaat.

De SMD werkt nauw samen met de GGD en heeft veel kennis op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle medewerkers met het specialisme maatschappelijk werk hebben de basiscursus huiselijk geweld gevolgd. Aanvullend is een aantal SMD-medewerkers opgeleid als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.

Wat doet de aandachtsfunctionaris? – De aandachtsfunctionaris kan geconsulteerd worden door beroepskrachten en vrijwilligers bij vermoedens of signalen van huiselijk geweld. De SMD participeert in de uitvoering van tijdelijke huisverboden in het kader van de aanpak huiselijk geweld samen met de GGD, reclassering en jeugdbescherming. De aandachtsfunctionaris van De SMD treedt op als belangenbehartiger voor de thuisblijver tijdens het traject van het tijdelijk huisverbod.

Meldcode – Voor de regio Zaanstreek – Waterland is er een digitaal Handelingsprotocol Kindermishandeling (de meldcode) waar de rol van de sociaal werkers van de SMD in is opgenomen. Het handelingsprotocol is gebaseerd op 5 te nemen stappen:

 1. Breng signalen in kaart
 2. Vraag advies aan een aandachtsfunctionaris van SMD, of een andere deskundige collega bij BJZ/AMK en/of SHG.
 3. Praat met cliënt, ouder(s) en/of kind
 4. Weeg aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld
 5. Beslis: zelf hulp organiseren of melding doen bij BJZ/AMK en/of SHG

Het jongerenwerk van De SMD is er voor kwetsbare jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Onze jongerenwerkers ondersteunen jongeren naar een goede plek in de maatschappij en tegelijkertijd richten we ons op preventie om zo te voorkomen dat jongeren kwetsbaar worden.

Onze jongerenwerkers zijn actief op straat aanwezig rondom plekken waar jongeren samenkomen. Ze spreken jongeren bij hangplekken aan op ongewenst gedrag. In veel gemeenten werken we nauw samen met de gemeente, politie en het jongerenwerk om overlast van jeugdgroepen op straat te verminderen en te voorkomen. Sommige jongeren hebben soms hulp of een duwtje in de rug nodig. De jongerenwerker begeleidt hen ook naar school, werk of hulpverlening.

Het jongerenwerk stimuleert jongeren ook zelf initiatief te nemen en moedigt ze aan om leuke activiteiten voor leeftijdsgenoten te organiseren of iets voor hun buurt. Zo kunnen ze leuke ideeën voor een activiteit, evenement of project bij het jongerenwerk inbrengen en de jongerenwerker zal ze dan ondersteunen bij het realiseren van het project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voetbaltoernooi, feest of buitenactiviteit.

In veel gemeenten vind je een (Sociaal) Wijkteam. Je kan zo dichtbij terecht met vragen of problemen op het gebied welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, financiële problemen, mantelzorg en problemen in het sociale leven, als eenzaamheid.

Bij sommige vragen kan je wellicht zelf al tot een goede oplossing komen. Misschien is het bijvoorbeeld mogelijk dat je geholpen kan worden door mensen uit jouw directe omgeving. Zaankanters maken steeds meer gebruik van de website van Zaankantersvoorelkaar.nl, waar je als buurt- en stadsgenoten dingen voor elkaar kunt doen. En in bijvoorbeeld Edam-Volendam kan je kijken op Edamvolendamvoorelkaar.nl.

Kom je er niet uit met een vraag of probleem of heb je professionele hulp nodig, ga dan naar het Sociaal Wijkteam in jouw buurt. Samen wordt dan gekeken hoe jouw vraag het beste kan worden beantwoord: het wijkteam helpt je op weg om zelf een oplossing te vinden, door inschakeling van mensen uit jouw directe omgeving of andere vrijwilligers. En als dat niet lukt, zorgt het wijkteam voor professionele ondersteuning op maat. Dat gebeurt dan samen met één contactpersoon, op basis van één plan voor jou en jouw familie.

Klik op de link hieronder voor de website en de contactgegevens van jouw dichtstbijzijnde Sociaal Wijkteam in Zaanstad.

De SMD is werkzaam in sociaal wijkteams in Zaanstad, kijk voor meer informatie op:

Zaankanters voor Elkaar is de sociale marktplaats voor en door bewoners. Het draait om dingen die je als buurt- of stadsgenoten voor elkaar kunt doen of elkaar kunt vragen. Veel mensen willen elkaar best eens helpen of kunnen zelf hulp van een ander gebruiken. Het gaat om een klusje zoals de hond uitlaten en kleine klusjes in huis tot gezellig samen eten en soms een paar boodschappen meenemen.

Ook met vragen over vrijwilligerswerk kunnen Zaanse inwoners terecht bij Zaankanters voor Elkaar. Daar wordt vraag en aanbod snel en gemakkelijk aan elkaar gekoppeld. Maatschappelijke organisaties plaatsen op www.zaankantersvoorelkaar.nl eenvoudig hun vrijwilligersvacatures en komen zo gemakkelijk in contact met geïnteresseerde vrijwilligers.

Meedoen is eenvoudig. Kijk voor meer informatie op:

Vrijwilligersschool – In de Vrijwilligersschool van Zaankanters voor Elkaar vind je het cursusaanbod voor vrijwilligers. Dit aanbod is zowel van Zaankanters voor Elkaar als van andere aanbieders. Heb jij een interessant aanbod voor vrijwilligers? Plaats dit dan ook in de vrijwilligersschool.

Meer over de SMD